Правила проведення акцій
1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ:
1.1. ТОВ «Бенефіт Сістемс» (код ЄДРПОУ 36530526, місцезнаходження: 04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21-Г, фактична адреса: 04073, м. Київ, пр. Московський, 9, корп. 2Д, оф. 2-107) як оператор Програми лояльності Maxi, з метою збільшення обсягу покупок з використанням картки Maxi Card, за домовленістю здійснює організацію та проведення різноманітних маркетингових кампаній та акцій (надалі – «Акція») за участю інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які уклали Договір про надання послуг «Maxi Card» або інший договір, пов’язаний з наданням рекламних/маркетингових послуг (надалі – «Партнери»).
1.2. Параметри конкретної Акції, а саме: інформація про Партнерів, період та місце проведення, продукція, що бере участь в Акції, вид заохочення, умови для участі та отримання Заохочення, строк та періодичність його надання та інші умови проведення акції визначаються в додатках до цих Правил, які затверджуються наказом директора або заступника директора з економіки та адміністрування ТОВ «Бенефіт Сістемс».
1.3. ТОВ «Бенефіт Сістемс» як організатор Акцій має право залучати до їх проведення третіх осіб.
2. УЧАСТЬ У АКЦІЯХ:
2.1. Учасниками Акції можуть бути дієздатні фізичні особи, які є держателями картки лояльності Maxi Card, якщо інше не передбачено в відповідному додатку до цих Правил (надалі – «Учасники Акції»).
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: обмежено дієздатні та недієздатні особи відповідно до чинного законодавства України.
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЯХ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ:
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 2.1 даних Правил, необхідно в період Акції виконати умови для участі та отримання Заохочення, визначені у відповідному додатку до цих Правил.
3.2. У відповідному додатку до цих Правил «Заохоченням» може визнаватися: бонус у вигляді електронних грошей «Максі», нарахований на картку Maxi Card; знижка при наступній купівлі товару/роботи/послуги у Партнера; отримання додаткової кількості товару/роботи/послуги тощо.
3.3. Продукцією, що бере участь в Акції, можуть бути як всі товари, роботи та послуги Партнера, так і конкретно визначені їх види. Продукція, що була придбана до дати початку Акції або продукція, що були придбана після закінчення Акції, участі в Акції не бере.
3.4. Електронні гроші «Максі», отримані Учасником Акції як Заохочення, можуть бути витрачені ним при придбанні товарів, робіт, послуг в мережі партнерів Програми лояльності «Maxi», які уклали Договір еквайрингу з ПАТ «Альфа-Банк».
3.5. Згода Учасника на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі та отримання Заохочення, визначених у відповідному додатку до цих Правил (наприклад, використання картки Maxi Card у Партнера), та підтверджує те, що Учасник ознайомлений з умовами проведення Акції.
4. ОБМЕЖЕННЯ.
4.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років.
4.2. Організатор Акції та Партнери не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.
4.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.4. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.
5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ:
5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.maxicard.ua, а також іншими способами, визначеними у відповідному додатку.
6. ІНШІ УМОВИ:
6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, в якому визначені умови Акції, та надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та відповідним додатком до них, в якому визначаються умови Акції, та зобов’язуються їх виконувати.
6.3. Акції дійсні лише для роздрібних покупців.
6.4. ТОВ «Бенефіт Сістемс» як організатор Акції має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.maxicard.ua.
6.5. Акція закінчується у разі закінчення періоду її проведення.